____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг явно наддаване за продажба на общински имот

З А П О В Е Д
1065
гр. Мездра 22.12.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от 21.12.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 945 от 19.11.2021 г. на Кмета на Община Мездра за продажба на УПИ X в кв.33 с площ от 1170 кв. м. и УПИ XI в кв. 33 с площ от 1240 кв. м. съгласно ЗРП – ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г.   
 
О Б Я В Я В А М :
 
П. Х. М. с постоянен адрес с. Царевец, общ. Мездра, ул. «Р.» № 2 за спечелил търга за УПИ X в кв.33 с площ от 1170 кв. м. и УПИ  XI в кв.33 с площ от 1240 кв. м, съгласно ЗРП-ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актувани с АЧОС № 948/19.08.2009 г. и АЧОС № 947/19.08.2009 г. 
 Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445600 – продажба на земя:
·         6885,00 лв., представляваща разликата между тръжните цени на имотите от 7650,00 лв. и внесения депозит от 765,00 лв.;
·         1530,00 лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 7650,00 лв. (съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС)
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
·         229,50 лв. представляваща данък по чл.45, ал.1 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);
В същият срок лицето да внесе сума в размер на 110,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
За вписване на договора в Службата по вписвания гр. Мездра, следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр. Враца.
 
 
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ                         /заличено обстоятелство по ЗЗЛД/
Кмет на Община Мездра
https://www.livechatalternative.com/