Покана за публично обсъждане на Отчет на Бюджет 2012 и на Проект на Бюджет 2013 на община Мездра

 

Уважаеми съграждани,
 
 
На основание Раздел IV от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
 
ОБЯВЯВАМ

 
Публично обсъждане на:
1.     Годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2012 на община Мездра
2.     Проект на Бюджет на община Мездра за 2013 г.
         3.     Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2013 г.
 
Публичното обсъждане ще се проведе на 07 февруари /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на община Мездра.
 
Материалите са на разположение на гражданите в Центъра за услуги и информация и на Интернет – страницата на общинатаwww.mezdra.bg.
 
 
 
 
Иван Аспарухов
Кмет на община Мездра