____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект “Община Мездра с енергийно ефективна образователна инфраструктура”

ПОКАНА

                С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект “Община Мездра с енергийно ефективна образователна инфраструктура”  с Бенефициент – Община Мездра. Проектът се осъществява по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/039 на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната  цел на проекта е да осигури общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.
С реализацията на проектното предложение ще бъдат постигнати следните специфични  цели:
– ще  се повиши енергийната ефективност в четири общински образователни институции в община Мездра.
– ще се осигури благоприятна работна среда за учители, деца, ученици и помощен персонал.
- ще се повиши публичната информираност за интелигентно използване на енергията.

 

              Пресконференцията ще се проведе на   07.02.2013 г. от 11.00 часа в конферентната зала на ІV етаж в сградата на Общинската администрация град Мездра.
Целта  е да се запознае широката общественост с целите, дейностите и очакваните  резултати от проекта .

https://www.livechatalternative.com/