____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

ДО

Собствениците на ПИ, с неизвестни адреси:

Х.Ц.Х. – ПИ 12704.14.18, землището на с.Върбешница

М.Д. – ПИ 12704.14.19, землището на с.Върбешница

С.Д. – ПИ 12704.14.22, землището на с.Върбешница

Е.Д.Д. – ПИ 12704.225.29, землището на с.Върбешница

А.Е.М. – ПИ 12704.225.29, землището на с.Върбешница

П.Н.Й. – ПИ 12704.53.2, землището на с.Върбешница

„Е“ ООД – заличен – ПИ 12704.226.42, землището на с.Върбешница

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

 

     Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2, предл. трето, съобщава, че със Заповед №129/09.03.2022 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и горски територии в обхвата на концесионна площ на „Кариера за добив на подземни богатства“ от находище „ Дионисо“ и  „ Дионисо – участък втори“  с обхват: ПИ 12704.53.4;  ПИ 12704.54.3;  ПИ 12704.53.10;  ПИ 12704.54.2;  ПИ   12704.53.3;  ПИ 12704.226.24;  ПИ 12704.226.79;  ПИ 12704.226.38;  ПИ 12704.14.5;  ПИ 12704.14.3;  ПИ 12704.226.40;  ПИ 12704.226.30;  ПИ 12704.226.37; ПИ 12704.14.20;  ПИ 12704.244.7;  ПИ 12704.9.16;  ПИ 12704.226.29; ПИ 12704.226.32 и ПИ 12704.226.31 в землището на  с. Върбешница, община Мездра

Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

https://www.livechatalternative.com/