____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот представляващ УПИ IV в кв.101- В по плана на гр.Мездра,с площ от 420 кв.м находящ се на ул. “ Янтра “ , предвиден по плана за паркинг и гаражи . Търгът ще се проведе на 09.9. 2008 г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 16.09 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-а на общината ,тел.0910/ 9-21-16 , вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /
08.08.2008г.

https://www.livechatalternative.com/