____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ за одобрено ЧИПУП-ПР за за УПИ V, пл.№8 и УПИ VI, пл.№9 в кв.1 по ПУП-ПР на с. Горна Кремена

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 243 /2 1 .04.2022 г. кмета на Община Мездра е одобрен проект за частично изменение на действията Подробен план за устройство (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) на с. Горна Кремена за УПИ V, пл.№8 и УПИ VI, пл.№9 в кв.1 по ПУП-ПР на с. Горна Кремена .Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщението и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ЧИПУП

Zagl_kv1_Gorna Kremena

https://www.livechatalternative.com/