____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ за одобрен проект за ЧИПУП-ПР за УПИ IV, пл.№246, УПИ V, пл.№250, УПИ XIX, пл.№ 248 и УПИ XХI, пл.№ 248 в кв.24 по ПУП-ПРЗ на с. Царевец

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 242 /2 1 .04.2022 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за частично изменение на действията Подробен устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) за УПИ IV, пл.№246, УПИ V, пл.№250, УПИ XIX, пл.№ 248 и УПИ XХI, пл.№ 248 в кв.24 по ПУП-ПРЗ на с. Царевец .Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщението и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ЧИПУП-ПР

doc-kv24-carevec

https://www.livechatalternative.com/