ОБЯВА

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ

ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ГРУПА ГАРАЖИ

в гр. Мездра, кв. 3 , ул. “ Ст. Стамболов “ , между детската

площадка и бл. Ален мак-2

Търгът ще се проведе в Община- Мездра на 07.10.2008г. от 10.30 часа. Втора дата – 14.10. 2008 г. в същия час и място. Последващи дати – всеки вторник при останали свободни гаражни клетки , след втората обявена дата при подадени молби за участие от евентуални кандидати.
В търга се допускат да участват собственици на жилища в гр. Мездра ,имащи МПС, които не притежават друг гараж на територията на града.
Тръжната документация се закупува в стая № 104-А на Общината срещу 40.00 лева , платими в брой.

За допълнителна информация: тел . 9- 21-16,вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………
РС / Ив. Аспарухов /