____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

№812/17.09.2008 год.
Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед N 840 от 17.09.2008 год. на кмета на Общината, е одобрен проект за ЧИПУП – ПРЗ (Частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за УПИ ІІ-58, кв.9 по плана на с. Цаконица.
Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27 етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно -процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/