____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба на 7 598 дяла представляващи 100 процента от капитала на Хотелски комплекс „ Родина „ ЕООД , гр. Мездра чрез публичен търг с явно наддаване. Условията за търга са публикувани в ДВ бр.82 / 19.09. 2008 г.
Търгът ще се проведе на 22.10.2008г. от 10.00часа в Община Мездра ,ул.” Хр. Ботев” №27,стая № 202 , при липса на кандидати за първата дата , търгът ще се проведе на 21.11.2008г. в същия час и място. Тръжната документация се закупува в срок до 14.10.2008г. за първата дата и до 13.11.2008г.за втората дата в сградата на Общинска администрация – Мездра , ул.” Христо Ботев „ № 27 при цена- 500 лева. Предложенията за участие се представят до 20.10.2008г. – за първата дата и до 18.11.2008 г. за втората дата в Центъра за административно обслужване на Община Мездра , до 17.00 часа.
За допълнителна информация –тел. /09 10/ 9-21-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : / п/

Ив. Аспарухов
25.09.2008

https://www.livechatalternative.com/