____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Среща за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра

Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за участие в създаване на публично-частно местно партньорство за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра. На срещата присъстваха представители на Общинската администрация, на неправителствени организации и на местния бизнес. 

Заместник-кметът на Община Мездра инж. Николинка Кътовска благодари на присъстващите за оказаната подкрепа за създаване на местно партньорство на територията на общината и ги запозна с условията за това, в т. ч. с основните принципи на подхода ЛИДЕР (ВОМР), със същността на Местната инициативна група (МИГ), с инструментите за изпълнение на подхода ВОМР и с реда и изискванията за допустимост при разработване и подаване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 г. за осигуряване на финансов ресурс за създаване на Местна инициативна група на територията на община Мездра.

Участниците в срещата решиха да бъде създадено местно партньорство между Община Мездра, НПО сектора и бизнеса, а желаещите да се включат в него попълниха формуляр за заявяване на интерес.


Излъчени бяха представители на нестопанския сектор и на местния бизнес за установяване на местно партньорство за подготовка на проектно предложение и кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.