____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ стопанска сграда „ Свинарник „ реализирана в поземлен имот № 099015 в землището на с. Лик , местност „ Св. Тройца „ – стопанския двор.Търгът ще се проведе на 11.11. 2008 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 18 .11. 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ УПИ I-628 в кв.63 по плана на с. Долна Кремена с площ от 18 200 кв. м , заедно с реализираната в имота училищна сграда на два етажа , масивна конструкция със застроена площ от 330,26 кв.м и подобрения.
Търгът ще се проведе на 11.11. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 18 .11 . 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /
13.10.2008

https://www.livechatalternative.com/