____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по ЗПСПК

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А З А П О В Е Д № 1004 гр. Мездра , 31.10. 2008 година В изпълнение Решение № 149, Протокол № 13 /02.09.2008 година на Общински съвет Мездра , публикувано в ДВ бр. 82 / 19.09.2008г. и Решение № 202 , Протокол № 15 от 30.10.2008г. на
Общински съвет Мездра и във връзка с резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване на 22.10. 2008г. в град Мездра

О П Р Е Д Е Л Я М : „ ДАНИ ТРЕЙД „ ЕООД, БУСТАТ- 106622280, гр. Мездра със седалище и адрес на управление – гр. Мездра, представлявано от Стефан Димитров Каралийски за спечелил търга за продажба на 7 598 дяла представляващи 100 процента от капитала на Хотелски комплекс “ Родина “ ЕООД , гр. Мездра с цена 996 850, 00 лева. Сумата от 896 850 ,00 лева , която заедно с внесения депозит от 100 000 , 00 лева съставлява цената на имота да се внесат по сметката BG48STSA93003225414514 Банка „ ДСК „ ЕАД , клон Мездра в срок до 01 .12. 2008 година.
Заповедта може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.Заповедта се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Мездра : /п/ Ив.Аспарухов
03.11.2008г

https://www.livechatalternative.com/