____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ земя , училищна сграда и подобрения – УПИ III ,пл. № 185 в кв.21 по плана на с. Ослен Криводол . Търгът ще се проведе на 02.12. 2008 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 09 .12 . 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ земя 4 150 кв.м ,бивша училищна сграда и подобрения – пл.№ 74 в кв.20 по плана на с. Цаконица .Търгът ще се проведе на 02.12. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 09 .12 . 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване върху 108 кв.м в част от УПИ III в кв.85 по плана на град Мездра Търгът ще се проведе на 02.12. 2008 г. от 11.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 09 .12 . 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………
/ Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/