____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по ЗПСПК

Сключен договор за приватизационна продажба на 11.12.2008г. с „ ДАНИ ТРЕЙД „ ЕООД, БУСТАТ- 106622280, гр. Мездра представлявано от Стефан Димитров Каралийски на основание чл.32,ал.2,т.1 ,чл.34 и чл.35 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,чл.16,ал.3 от Наредбата за търговете , Решение № 79 от 08.05. 2008г. и Решение № 149 / 02.09. 2008г. на Общински съвет – Мездра и Заповед № 1004 / 31.10. 2008г. на Кмета на Община Мездра на собствеността върху 7 598 дяла , представляващи 100 процента от капитала на Хотелски комплекс „ Родина „ ЕООД , гр. Мездра с цена в размер на 996 850 лева , съгласно проведен публичен търг с явно наддаване от 22.10. 2008г. , платена в брой на 01.12. 2008 година.

https://www.livechatalternative.com/