____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от 8 кв. м за поставяне на преместваем павилион за услуги в Мездра, кв.85 , УПИ I – района на Общински пазар , съгласно приложена скица.
Търгът ще се проведе на 24 .02 . 2009г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 04.03 . 2009г. в същия час и място.
За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация – стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/