____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски земи в обхвата на концесионна площ от находище „Дионисо-2“ в землището на с. Горна Кремена

Съобщение-129

Обяснителна записка

ПУП-ПЗ

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10

https://www.livechatalternative.com/