____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект, публична общинска собственост – ателие № 1 с площ от 23 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 47714.10.1533.2 цялата със застроена площ от 191 кв. м /ателиета на занаятите/ в Археологически комплекс „Калето“

О  Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
 
Самостоятелен обект, публична общинска собственост – ателие № 1 с площ от 23 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 47714.10.1533.2 цялата със застроена площ от 191 кв. м /ателиета на занаятите/ в Археологически комплекс „Калето“, УПИ I, пл. № 1533 по плана на гр. Мездра с цел провеждането на занаяти и дейности съвместими с характера на архитектурния комплекс.

Месечният наем е в размер на 101,20 лв.(с ДДС). Депозитът за участие 10,12 лв.(с ДДС) се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, банка ДСК – клон Мездра. Участникът трябва да притежава нужната професионална квалификация в областта на социално-културната сфера и да няма публични задължения.
 
 Срокът за отдаване под наем на обекта е 10 (десет) години.
 
Търгът ще се проведе на 19.09.2023 г. от 9,30 часа в Община Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.2, стая 203.   Втора дата – 26.09.2023 г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга 18.09.2023 г. до 15,00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон +359889465290.
 


 

  КМЕТ:
 
(Иван Аспарухов)
 
хч/хч
https://www.livechatalternative.com/