____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за сроковете за подаване на E-заявления в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за
общински съветници и за кметове, общинска администрация Мездра
уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета
на Общината, както следва:
 
 Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на
условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателен
списък – част II, представя декларация по образец в общинската
администрация по адреса на пребиваване в Република България до
18.09.2023 г.    Приложение № 8-МИ
 
 Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна
избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез
заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс
или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община
Мездра, не по-късно от 14.10.2023 г.    Приложение № 17- МИ
 
 Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени
места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ
адрес до 14.10.2023 г.    Приложение № 13-МИ
 
 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки
в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до
 
 
Общинска администрация Мездра ще осигури приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 14 и 21.10.2023 г.
от 8,30 ч. до 17,00 ч.
 
Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено и да бъдат приложени изискуемите документи, съобразно неговото съдържание.

Заявлението трябва да изпратите на e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация.
 

 

 
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
 
080018436
https://www.livechatalternative.com/