____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 893/16.11.2023 г. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имоти с идентификатори 22126.645.42 и ПИ 22126.645.50 в землището на с. Долна Кремена, община Мездра

 

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 893/16.11.2023 г. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имоти с идентификатори 22126.645.42 и ПИ 22126.645.50 в землището на с. Долна Кремена, община Мездра за "За изграждане на три броя Фотоволтаични електроцентрали /ФЕЦ/.

Заповед №893/16.11.2023

Записка

ПУП-ПЗ

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/