____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 7/05.01.2024 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен ПУП – ПРЗ за Частична смяна на предназначението на ПИ 47714.10.40, местност „МОСТА“ в обхват УПИ II, в кв. 67 по КККР на гр. Мездра.

   Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 7/05.01.2024 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен ПУП – ПРЗ за Частична смяна на предназначението на ПИ 47714.10.40, местност „МОСТА“ в обхват УПИ II, в кв. 67 по КККР на гр. Мездра.

Заповед №7/05.01.2024

Записка

ПУП-ПРЗ

     Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
https://www.livechatalternative.com/