____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 975/21.12.2023 год. е одобрено ЧИПУП – ПРЗ за УПИ I, кв. 16 по плана на с. Крапец, отреден за ПИ 39483.501.100 по КККР на с. Крапец

    Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 975/21.12.2023 год. е одобрено ЧИПУП – ПРЗ за УПИ I, кв. 16 по плана на с. Крапец, отреден за ПИ 39483.501.100 по КККР на с. Крапец.
 

Заповед №975/21.12.2023

Записка

ЧИПУП-ПРЗ

    Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/