____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра кани местната общност на публично обсъждане на Проектобюджет 2024

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Мездра,

ОБЩИНА МЕЗДРА

кани гражданите на общината, кметове на кметства и кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2024 г.

    Общественото обсъждане ще се проведе на 29 януари 2024 г. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №27, ет. 4).

    Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секция „Финанси“.

     Становища, предложения и препоръки по проекта на Бюджет 2024 могат да се представят до датата на публичното обсъждане:

• в деловодството на Община Мездра,

• в кметствата на населените места

• и на email: obshtina@mezdra.egov.bg

ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра
https://www.livechatalternative.com/