____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра напомня, че крайният срок за плащане на годишната такса за притежаване на куче е 31 март

Община Мездра напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси крайният срок за плащане на годишната такса за притежаване на куче е 31 март.
 
Годишната такса е 10 лв. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, вкл. за месеца на придобиването.
 
След този срок ще се извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат глоби в размер от 20 до 200 лв. на основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.
 
Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за дейности, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета!
 
Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мездра от неговия собственик в срок до три месеца от придобиването му. При подаване на документи за регистрация стопанинът представя в Център за административно обслужване в Община Мездра (гр. Мездра, ул. "Христо Ботев"№27, партерен етаж):
 
• заявление-декларация за регистрация на домашно куче (по образец),
 
• ветеринарномедицински паспорт,
 
• документ за самоличност на собственика (когато услугата се заявява от него),
 
• пълномощно (когато и ако услугата се заявява от пълномощник).
 
От такса за притежаване на куче са освободени:
 
• кучета на лица с увреждания,
 
• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка,
 
• кучета, използвани от Български червен кръст,
 
• кучета, използвани за опитни цели,
 
• кастрирани кучета,
 
• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обекти,
 
• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
 
Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
 
Всеки от нас може да помогне в усилията на Община Мездра за овладяване популацията на безстопанствените кучета, ако:
 
• собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Община Мездра и заплатят съответната такса,
 
• заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и на животните около вас,
 
• ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство,
 
• домоуправителите впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Община Мездра.
 
За контакти и допълнителна информация: тел. 0910 920 08, Общинска екологична инспекция – Мездра.
https://www.livechatalternative.com/