Общинският съвет прие Наредба за символиката и отличията на Община Мездра

Общински съвет (ОбС) – Мездра заседава за пръв път през тази година. Януарската сесия започна с минута мълчание в памет на почетните граждани на общината – историка проф. Петър Петров (1924-2024 г.) и художника Евгени Кучков (1958-2024 г.), и на кмета на Лютиброд Николай Христов (1955-2023 г.), които починаха наскоро.

Местният парламент отмени действащия досега Статут на символите и отличията на Община Мездра, приет с Решение №182/ 13.03.1997 г. на ОбС и прие Наредба за символиката и отличията на Община Мездра. Новата наредба урежда вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община Мездра – Знаме на община Мездра, Герб на община Мездра и Ден на гр. Мездра; вида, съдържанието и начина на използване на знаците на Община Мездра – Официален печат на Община Мездра, Ключ на гр. Мездра, Огърлица с Герба на община Мездра и Книга на почетните граждани на община Мездра, както и вида, условията, критериите и реда за удостояване, връчване и отнемане на отличията на Община Мездра – „Почетен гражданин на община Мездра“, „Почетен знак на община Мездра“ и „Грамота за заслуги към община Мездра“.

С друго свое решение ОбС избра Елизабета Коцева за вр. и. д. кмет на кметство Лютиброд до полагане на клетва от новоизбрания кмет на селото.

Приети бяха Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2023 г., Годишен план за действие през 2024 г. в изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината 2022-2025 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД – Враца за четвъртото тримесечие на м. г.

Решено беше месечните обезпечения и отчисления за т. г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да останат по сметката на Община Мездра и да се използват за дофинансиране на разходите по План-сметките за 2024 г. на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, на отпадъците и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, както и почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

Съветниците приеха Доклад за съответствие, изготвен от Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към ОбС – Мездра след извършена проверка на декларациите за несъвместимост и за имущество и интереси по реда на Закона за противодействие на корупцията, които са подадени от новоизбраните кметове на кметства и общински съветници.

ОбС одобри партньорство на Община Мездра с Агенцията по заетостта (АСП) по Проект „Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, финансиран със средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.