Обсъдиха публично Проектобюджета на Община Мездра за 2024 г.

    38 186 330 лв. е финансовата рамка на Проектобюджет 2024 на Община Мездра. Това стана ясно на публичното обсъждане на бюджета за тази година, на което присъстваха представители на Общинската администрация и съвет, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, граждани.
 
   Това е с 5 024 280 лв. повече в сравнение с първоначалния размер на миналогодишния бюджет (33 162 020 лв.) и с 8 242 250 лв. повече от този за 2022 г. (29 944 050 лв.).
 
    „Предлагаме един балансиран бюджет, който, от една страна, гарантира финансова стабилност на общината и издръжка на бюджетните звена, а от друга – продължаване на инфраструктурното обновяване на населените места“, каза при представянето на бюджета Иван Аспарухов.
 
 
   Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за т. г. бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Мездра са в размер на 26 969 199 лв., разпределени както следва:
 
• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 22 020 699 лв.,
 
• Трансфери за местни дейности – 4 948 500 лв., в т. ч. обща изравнителна субсидия – 2 230 100 лв., зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 242 600 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 2 169 800 лв.,
 
• Трансфери за други целеви разходи за местни дейности – 306 000 лв.
 
   За финансиране на делегираните от държавата дейности в проектобюджета са планирани средства в размер на 23 915 720 лв.
 
 Очакваните местни приходи са в размер на 14 270 610 лв., в т. ч. 1 518 500 лв. данъчни приходи, 6 394 708 лв. неданъчни приходи, 4 948 500 лв. взаимоотношения с централния бюджет, 1 689 305 лв. операции с финансови активи и пасиви, 426 713 лв. трансфери и 146 310 лв. временни безлихвени заеми.
 
   „По отношение на приходите бюджетната прогноза е разработена при непроменени данъчни ставки спрямо 2023 г. на местните данъци и такси, подчерта при представянето на Бюджет 2024 Иван Аспарухов. По отношение на разходите прогнозата е съобразена с предложенията на ръководителите на звената на бюджетна издръжка и на кметовете и кметските наместници на населени места“.
 
   В разходната част на бюджета са заложени 440 123 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи. В т. ч. 320 307 лв. във функция „Общо държавни служби“, 65 119 лв. в сферата на образованието, 39 697 лв. в сферата на социалното осигуряване и грижи и 15 000 лв. в сферата на културата.
 
   Предлаганата за одобрение Инвестиционна програма за 2024 г. ще се финансира от няколко основни източници:
 
• 4 973 800 лв. целеви средства от Инвестиционната програма за изпълнение на общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за т. г.,
 
• 2 169 800 лв., целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет за 2024 г.,
 
• 1 898 445 лв. преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г., целеви средства по споразумение с МРРБ , целеви средства по ПМС №49/ 12.02.2021 г. и целеви средства по РМС №711/ 30.09.2022 г.,
 • 2 768 343 лв. по подписани договори, финансирани с европейски средства, от които два проекта по мярка 7
 
   „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и един проект по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 
   В Инвестиционната програма на Община Мездра за т. г. са включени повече от 100 обекта.
С целевите средства от Инвестиционната програма за изпълнение на общински проекти в ЗДБРБ за 2024 г. ще бъдат извършени:
 
• основен ремонт на уличните платна и на тротоарите на 13 улици в гр. Мездра: ул. „Христо Смирненски“, ул. „Шипка“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Средна гора“, ул. „Добруджа“, ул. „Първи май“, ул. „Витоша“, ул. „Сердика“, ул. „Люлин“, ул. „Косматица“, ул. „Васил Априлов“ и ул. „Стара планина“,
 
• основен ремонт на тротоарите на 4 градски улици, които бяха реконструирани през м. г.: ул. „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Оборище“, ул. „Пирин“ и ул. „Георги Бенковски“.
 
   С целевата субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет за 2024 г. ще бъде извършен основен ремонт на 32 улици в 22 съставни села на общината:
 
• ул. „Пирин“ и ул. „Волга“ в с. Боденец,
 
• ул. „Прогрес“ в с. Брусен,
 
• ул. „Люлин“ в с. Върбешница,
 
• ул. „Христо Михайлов“, ул. „Маршал Толбухин“ и ул. „Иван Фунев“ в с. Горна Бешовица,
 
• ул. „Градище“ в с. Горна Кремена,
 
• ул. „Мато Нинов“ в с. Долна Кремена,
 
• ул. „Асен Златаров“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Дърманци,
 
• ул. „Иван Костов“ в с. Елисейна,
 
• ул. „Митко Палаузов“, ул. „Стара планина“, ул. „Искър“, ул. „Здравец“ и ул. „Ангел Кънчев“ в с. Зверино,
 
• ул. „Искър“ в с. Злидол,
 
• ул. „Георги Димитров“ в с. Игнатица,
 
• ул. „Баба Тонка“ и „Родопи“ в с. Лик,
 
• ул. „Никола Вапцаров“ в с. Лютиброд,
 
• ул. „Старата воденица“ и ул. „Хаджи Димитър“ в с. Моравица,
 
• ул. „Георги Димитров“ в с. Оселна,
 
• ул. „Иван Вазов“ в с. Ослен Криводол,
 
• ул. „Васил Левски“ в с. Очиндол,
 
• ул. „Милин камък“ в с. Ребърково,
 
• ул. „Тодор Каблешков“ в с. Руска Бела,
 
• ул. „Дружба“ в с. Старо село,
 
• ул. „Синчец“ в с. Типченица,
 
• ул. „Гео Милев“ в с. Царевец.
 
   В Инвестиционната програма са заложени 200 хил. лв. за проектиране, в т. ч. 60 хил. лв. за проектиране на реконструкция и обновяване на пл. „България“ и на прилежащи паркинги в гр. Мездра и 140 хил. лв. за реконструкция на детски и спортни площадки в града и в съставните села на общината.
 
    Инвестиционната програма допълват проектите за рехабилитация на общинския път Мездрa – Боденец, за изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, за енергийна ефективност на новия корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино, за укрепване на свлачище в землището на с. Лютидол и за възстановяване на подпорни стени и защитни мероприятия на р. Клисурска в зоната на гробищния парк в с. Ребърково, както и погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”.
 
   Проектобюджет 2024 на Община Мездра предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на неговото заседание на 19 февруари.