Стартира приемът на проекти в Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2024 г.

    Стартира ежегодният конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам!“, организиран за 21-ва поредна година от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“.

   Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПРЛ)/Обединени детски комплекси (ОДК).

   На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС реши за провеждането на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда – 2024 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата – и аз участвам“ да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв.

    Средствата в предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

• за проекти на общини и кметства – до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.,

• за проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК – до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

   Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е: за общини и кметства – до края на м. ноември 2024 г., а за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК – до края на м. октомври 2024 г.

   В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022 г. и 2023 г.

    Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на ПУДООС: https://pudoos.bg/ и на МОСВ: https://www.moew.government.bg/

   Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.) или на e-mail: proekti2024@pudoos.bg

    Проектът, заедно с приложенията, задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл.

    Крайният срок за подаване на проектните предложения е:
• за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК – 23 февруари 2024 г.,

• за общини и кметства – 29 февруари 2024 г.

   Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 15 март 2024 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

    Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 15 април 2024 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.