____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 89/14.02.2024 г. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за ПУП – ПРЗ за промяна на отреждането на ПИ 44759.501.222, УПИ III, кв. 29 по регулационния план на с. Люти дол

            Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 89/14.02.2024 г. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за ПУП – ПРЗ за промяна на отреждането на ПИ 44759.501.222, УПИ III, кв. 29 по регулационния план на с. Люти дол.

Заповед №89/14.02.2024

Записка

ПУП-ПРЗ

                 Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд.
https://www.livechatalternative.com/