____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №411/29.08.2013 г. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на ПУП (Подбробен устройствен план) – ПЗ (План за застрояване) за изграждане на ферма за яребички с капацитет на производство по-малък от 500 броя птици в ПИ №059016, местност "Емирски мост" в землището на с. Боденец.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.     

https://www.livechatalternative.com/