____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение до Мария Алексиева Христова

Община Мездра                                                                 
гр. Мездра
Област Враца     

Изх.№ 171/28.11.2012год.  

 

До Мария Алексиева Христова
Р-н „Изгрев”
Ул. Академик Методи Попов № 46
Вх. Б, ет.4, ап. 17
Гр.София

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 130 във връзка с чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията Ви, съобщаваме, че със Заповед № 792/28.11.2012год. на Кмета на Община Мездра е одобрено изменението на действащия застроителен и регулационен (ЗРП) / подробен устройствен план (ПУП) на гр.Мездра, общ.Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 год., в обхват – План за регулация за УПИ ХХII,пл.№ 34 в кв.49
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Мездра до BpАС.

Директор Дирекция: „УТ"
/ инж. Св. Мицева/

https://www.livechatalternative.com/