____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Набиране на документи за кандидати ползватели и предоставящи социалната услуга „Личен асистент"

logo_sf

Проект "Подкрепа за достоен живот"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Мездра организира набирането на документи за кандидати ползватели и предоставящи социалната услуга „Личен асистент" по Етап 3 на Проект «Подкрепа за достоен живот».

  1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент" могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
  1. лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
  2. лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
  3. лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
  4. деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
  5. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
  6. безработни лица;
  7. трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  8. неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Набирането на документи от кандидати да ползват и предоставят социалната услуга „Личен асистент" ще се извършва в стая 213 на Община Мездра за периода от 11.11. 2013г. до 15.11.2013 година.

 

За конаткти телефон: 091093255

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рашшпие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

https://www.livechatalternative.com/