____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2014 година

На основание Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра, Общинска администрация – Мездра уведомява, че от 02 декември до 31 декември 2013 година включително се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2014 година. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации. Заявленията за участие се получават и подават в Информационния център на общината. Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра за 2014 година се запазват на нивото от 2013 година и са както следва:
1 .Търговски обекти – за 1 кв.м. полезна площ
-град Мездра – 40 кг. хартия – с.Зверино – 30 кг.хартия
2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място
-град Мездра – 30 кг. хартия – с.Зверино – 20 кг.хартия
3. Жилщни имоти- за 1 лице, живеещо в имота
-град Мездра – 70 кг. хартия – с.Зверино – 50 кг.хартия
4. Офиси и учреждения- за 1 лице от персонала
-град Мездра – 60 кг. хартия – с.Зверино – 40 кг.хартия
5. Производствени площадки – за 1 дка площ
-град Мездра – 3 т. хартия – с.Зверино – 1т. хартия
Допълнителна информация на телефони: 92116 и 92156 вътр.158.
Забележка: 1. За имоти, за които не е платена такса битови отпадъци за 2013 година, не се допуска участие в системата за разделно събиране за 2014 година.
2.Декларирания брой лица, живеещи в имота ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по настоящ адрес лица. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота.