____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Приключи изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип и на две Защитени жилища в гр. Мездра

Приключи изпълнението на проекта „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и на две Защитени жилища”.Той беше реализиран през периода декември 2011 – декември 2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

По проекта бяха изградени два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и две Защитени жилища, в които ще бъдат настанени 44 деца и младежи с увреждания на възраст от 7 до над 18 г., пребиваващи понастоящем в Дома за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) „Вяра, Надежда и Любов” в гр. Мездра. По този начин децата в риск ще бъдат изведени от социалния дом и ще заживеят в среда, която е близка до семейната, за да могат постепенно да се интегрират в обществото.

Двата ЦНСТ-та, които са с капацитет 12+2 места, се намират в двора на ПГ „Алеко Константинов” и над МБАЛ – Мездра, а Защитените жилища (с капацитет 8 младежи над 18 г.) – в двора на СОУ „Иван Вазов” и района на ДДМУИ. Четирите инфраструктурни обекта са напълно оборудвани и обзаведени, като са отчетени специфичните потребности на целевите групи.

В резултат на успешното изпълнение на проекта ще се сведе до минимум броят на настанените в ДДМУИ, ще се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата и младежите с увреждания, ще се осигури изграждането на социална инфраструктура, предоставяща услуги в общността съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.

На пресконференцията по повод приключването на проекта кметът на общината Иван Аспарухов благодари на главния изпълнител на строително-монтажните работи – ДЗЗД Консорциум „ПГС – Мездра”, който включва фирмите „Строителна компания” и „Опал – 94” – Враца, „Светлина” и „ЛКС” – Мездра, както и лично на техните управители Росен Дудушки, Тодор Топалски, Николай Панчев и Мирослав Захариев.

Бюджетът на проекта е 2 713 000 лв. Над 2 млн. лв. от тях бяха отпуснати от ЕФРР и от държавния бюджет, а останалите осигури Община Мездра. чрез кредит от Фонд „ФЛАГ”. През януари Община Мездра ще кандидатства с проект „Детство за всички” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, за да се осигури издръжката на ЦНСТ-тата и назащитените жилища догодина, а от 2015 г. предоставянето на новия вид резидентни и съпътстващи услуги в четирите обекта ще мине изцяло на държавни финансиране.

Мирослав Гетов – Община Мездра

End_Press 01

End_Press 02

End_Press 04

Gimnaziqta 02

Gimnaziqta 03

https://www.livechatalternative.com/