____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за пресконференция за публично представяне на Проект: Фестивал на изкуствата: FREE FEST «МАГИЯТА НА МЕЗДРА»

OPRR

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 23 април (сряда) 2014 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Мездра ще се състои пресконференция за публично представяне на Проект: Фестивал на изкуствата: FREEFEST «МАГИЯТА НА МЕЗДРА»,който се осъществява с финансовата  подкрепа на ОП „Регионално развитие» 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Основната целна фестивала е да се представи пред публиката широко портфолио от  съвременни и традиционни изкуства и техния иновативен жанров микс; да се потърсят допирните точки между различен тип творци от региона – с различни арт нагласи, от различни поколения и етноси; да се постави акцент върху „диалогичността“ и комуникативността” на изкуството и културата; да се осмислят креативните послания на изкуството; свободата на изява и творчески експеримент, иновативните връзки между традиции, самобитност и модерност; да се представи „разширената естетика” на съвременните творчески възгледи и свободен трансфер на идеи; да се промотират възможностите на регионалните творци да генерират иновативни/ алтернативни „творчески“ идеи и да създават стойностни творби на съвременното изкуство.
Водещата идея на фестивала е „диалогът като жив организъм“, осмислен и провокиран на границата между различни гледни точки, култури, жанрове, пространства, поколения и етноси. Именно чрез директния и жив диалог могат в реално време да се „миксират“ гледните точки и да се трансферират идеи, да се осъществи т. нар. индивидуално и/ или групово „включване“ и да се опознае гледната точка на „другия“/ „другите“. Целта на фестивала е да представи и промотира съвременното изкуство през призмата  на неговата арт диалогичност, комуникативност и интерактивност. Този съзнателно търсен „диалогичен“ подход на Проект „Фестивал на изкуствата: FreeFest „Магията на Мездра“ ще влияе директно като послание върху целевите групи и ще активизира техния интерес и синергия към ефективно включване (активно и/ или пасивно) във фестивалните изяви и постигане на различен тип творчески партньорства и/или културни взаимодействия.
Фестивалът на изкуствата: «Free gest «Магията на Мездра»ще постигне своите стратегически цели, като насочи и активизира интереса и емоцията на таргет-групите върху:
- множеството прояви и дейности, свързани с културата и художествените практики на местната общност;
- устойчивото и иновативно използване на културните ресурси и интегриране на културните институции в града;
- разработване на нови градски пространства за културни цели;
- развитие на културните индустрии и културен туризъм в региона;
- утвърждаване имиджа на фестивала в културния календар на гр. Мездра и в културния календар на България.

Моля, при проявен интерес от страна на Вашата медия за участие в пресконференцията на Община Мездра, да потвърдите най-късно до 22.04.2014 г. акредитацията на Вашите представители на следния е-майл: mezdra21vek@abv.bg, като посочите име и телефон за контакти с акредитираните журналисти.

С уважение:
Пресцентър Община Мездра

Лице за акредитация и допълнителна информация:
Мирослав Гетов,
ст. експерт „Медийно обслужване и връзки с обществеността”
при Община Мездра, 0885 695 506


Този документ е създаден в рамките на проект ФРИ ФЕСТ „МАГИЯТА НА МЕЗДРА”който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

https://www.livechatalternative.com/