____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

soc

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 28.04.2014г. в Заседателна зала на Община Мездра, ІV етаж от 10,30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по Проект „Помощ в дома за жителите на община Мездра”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома,  Договор: № BG051PO001-5.1.04-0131-C0001.

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Мездра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална  позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.
 
Инвестира във вашето бъдеще!

https://www.livechatalternative.com/