____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

OPRR

ПОКАНА

за участие във

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка със стартирането на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”, във връзка със Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", финансирането по която е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Община Мездра Ви кани

 

да участвате във встъпителната пресконференция,

която ще се проведе на 29 април 2014 г. от 10.00 часа

в Заседателната зала на Община Мездра!

На пресконференцията ще бъдат представени основните цели

и ползите от реализацията на проекта.

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА


Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско  възстановяване и развитие – гр. Мездра“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

https://www.livechatalternative.com/