____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Във връзка с проведено общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Враца" и съгласно прието от членовете на сдружението решение по точка 3 от Протокол №3/29.05.2014г. за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ предлагамe на обществено обсъждане следните промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Мездра:

ПРОМЕНИ:

1. Текстът към чл.26 става алинея 1 от Наредба за управление на отпъдъците на територията на община Мездра:
/1/ Кметът на Община Мездра организира на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци .

2. Допълва се чл.26 с алинея 2 :
/2/ Пунктовете за приемане на рециклируеми отпадъци предоставят отчет на всеки три месеца за събраните количества: хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло и други подобни отпадъци от територията на община Мездра за постигане на целите по чл.31, ал.1, т. 1 от ЗУО.

Виж пълния текст на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра

Ако имате предложения, забележки или коментари по така предложените промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Мездра, то може да ги депозирате в срок до 25.06.2014 г. в деловодството на Общински съвет – Мездра /сградата на Община Мездра, 4 етаж/ или на електронна поща: obsmezdra@mail.bg.

https://www.livechatalternative.com/