__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Документи, бланки, формуляри

Документи, бланки, формуляри в pdf форматЗаявления Дирекция "УТ" – технически услуги в pdf формат:

 1. Издаване на скица на недвижим имот в строителните граници на населеното място от действащите планове за регулация
 2. Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
 3. Презаверка на скица след изтичане на шестмесечния срок
 4. Заверка на данъчна декларация
 5. Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет
 6. Одобряване на проект и отразяване на изменения в издадено разрешение за строеж при условията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
 7. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива ( КПИИ чл.150 от ЗУТ )
 8. Разглеждане и одобряване на идеен проект за РС, чл. 142, ал. 2 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет
 9. Съгласуване на проект – заснемане за узаконяване съгласно § 127 ал.7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ
 10. Одобряване на проект-заснемане за възстановяване на строителни книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
 11. Издаване на разрешение за строеж
 12. Издаване на акт за узаконяване
 13. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
 14. Одобряване на проект и разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент /РИЕ/
 15. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПО КППИ /Издаване на разрешение за строеж/
 16. Разрешение за строеж на ограда / строеж по чл. 147, ал 1 от ЗУТ/
 17. Издаване на разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства – чл. 72 от ЗУТ
 18. Презаверка на издадено разрешение за строеж при условията на чл. 153, ал. 3 и 4 от ЗУТ
 19. Издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ
 20. Заверка на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка /присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл.157, ал.2 ЗУТ/
 21. Проверка на съответствието на строежа със строителните книжа и ПУП по чл.159, ал.3 ЗУТ
 22. Заверка на молби – декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън регулация
 23. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
 24. Съставяне на протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за завършване на сграда в груб строеж
 25. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежи по §21 от ЗУТ.
 26. Издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ.
 27. Издаване на удостоверение за търпимост по §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ бр.82/2012 год.)
 28. Издаване на удостоверение за наличие на обособени дялове (части) от имот по одобрени инвестиционни проекти съгласно чл.202 от ЗУТ
 29. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията.
 30. Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ
 31. Издаване на удостоверение за извършено геодезично заснемане по чл.54а, ал.3 от ЗКИР
 32. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория
 33. Оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите
 34. Процедиране на градоустройствена разработка
 35. Разрешение за изработване на ПУП при условията на чл.124а, ал.5 от ЗУТ
 36. Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ
 37. Разрешение за възлагане изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ
 38. Изменения на дворищната регулация при условията на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ
 39. Одобряване на ПУП – ПРЗ
 40. Попълване и поправка на кадастрална основа
 41. Освидетелстване на строеж по чл.196 от ЗУТ
 42. Осигуряване на свободен достъп до чужд поземлен имот чл. 194 от ЗУТ
 43. Издаване на заповед за прокарване на временен път по чл.190 от ЗУТ
 44. Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот чл. 193 от ЗУТ
 45. Учредяване на право на преминаването през чужд поземлен имот по чл. 192 от ЗУТ
 46. Разрешение за специално ползване на пътищата
 47. Регистриране на технически паспорт на строеж
 48. Регистриране на уведомления за заверени заповедни книги на строежите
 49. Издаване на заверено копие или препис от документ, план и друга документация съхранявана в Дирекция „УТ”
 50. Изготвяне на копие от реперен карнет за 1 бр. точка
 51. Извършване на проверка при незаконно строителство
 52. Премахване на законен строеж в собствен имот по чл.197 от ЗУТ
 53. Издаване на скица на недвижим имот в зона по §4 ЗСПЗЗ
 54. Издаване на удостоверение за характеристика на новообразуван имот в зона по §4 ЗСПЗЗ за определяне на данъчна оценка
 55. Издаване заповед на основание §4к, ал.7 ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост
 56. Изменение на одобрен План на новообразувани имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 57. Изготвяне на оценка по чл.36 ЗСПЗЗ
 58. Започване производство по узаконяване на строеж по §127 ПЗР на ЗИД на ЗУТ

Начало


Заявления Дирекция "УТ" – общинска собственост в pdf формат:

 1. Справка за издаден акт за общинска собственост на недвижим имот
 2. Справка за възстановена собственост върху недвижим имот и издаване на удостоверение
 3. Справка за реституционни претенции за недвижим имот и издаване на удостоверение
 4. Справка за собственост на недвижим имот и издаване на удостоверение
 5. Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване
 6. Издаване на копия от документи за разпореждане с общинска собственост / продажба, замяна, делба, право на строеж/
 7. Картотекиране за общинско жилище
 8. Издаване на удостоверение за жилищна нужда по реда на ЗУЖВГМЖСВ
 9. Закупуване на общинско жилище от наематели
 10. Отдаване под наем на свободни общински терени и общински недвижим имоти
 11. Закупуване на общински имот/ продажба,ликвидиране на съсобственост, право на строеж, право на ползване, замяна, делба/
 12. Отписване от актовите книги /регистри/ за общинска собственост
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 14. Издаване на дубликат и заверени копия от документи
 15. Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища
 16. Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи от архива на “Общинска собственост”
 17. Издаване на настанителни заповеди
 18. Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за имоти в и извън строителните граници
 19. Учередяване право на ползване върху общински имот частна собственост

Начало


Заявления Дирекция "СХД" в pdf формат:

 1. Вписване в масив „ Търговски обекти „на уведомления за упражняване на търговска дейност
 2. Вписване на промени в масив „Търговски обекти „
 3. Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито
 4. Определяне на категория на туристически обекти : места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечение
 5. Заверка на дневници / регистри / за покупка и продажба на черни и цветни метали
 6. Издаване на удостоверение за поставяне на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечение
 7. Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти
 8. Издаване на удостоверение за извършване на амбулантна търговия
 9. Вписване в масив „ Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост ”
 10. Издаване на разрешение за таксиметров превоз
 11. Пропуск за извършване на обществен таксиметров превоз от регламентирани стоянки
 12. Издаване на пропуски за влизане и в улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 13. Разрешение / пропуск / за влизане и престой до 30 мин. В централната градска част за леки, лекотоварни и товарни коли за обслужване на търговските обекти
 14. Издаване на стикер на таксиметрова кола
 15. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
 16. Съгласуване на маршрутни разписания от Областна и Републиканската транспортни схеми от Републиканската транспортна схема
 17. Договор за ползване на инфраструктурата на автогара Мездра
 18. Издаване на пропуски за хора със здравословни увреждания
 19. Издаване на заповед по чл.34 от  ЗСПЗЗ за неправомерно ползване на земеделска земя
 20. Проверки на молби и жалби по ЗОСИ
 21. Издаване на позволителни за ползване на лечебни растения
 22. Отдаване под наем на земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на безимотни и малоимотни лица
 23. Издаване на писмени разрешения и превозни билети за отсичане до пет броя дървета от кметовете на населените места, на по – голям брой от кмета на общината /важи за земи извън горския фонд /
 24. Проверки, изготвяне на протоколи и отговори но молби и жалби по ЗСПЗЗ, ЗГ, ППЗГ, ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ

Начало


Заявления Дирекция "Финанси, икономика и проекти" – местни данъци и такси в pdf формат:

 1. Декларация за облагане с данък върху недвижими имоти съгл. чл. 14 от ЗМДТ
 2. Декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ
 3. Декларация , съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
 4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 5. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 6. Декларация за облагане с патентен данък, съгласно чл.61 н от ЗМДТ
 7. Декларация за определяне на ТБО, според количеството на битовите отпадъци
 8. Заявления-декларации за намаляване на ТБО
 9. Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
 10. Искане за издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси
 11. Искане за издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
 12. Искане за издаване на удостоверение за декларирани данни /движимо и недвижимо имущество/
 13. Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата
 14. Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 15. Искане за заверяване на молби –декларации за обстоятелствена проверка
 16. Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 17. Зявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
 18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси глоби, съгл. чл.129, ал.1 от ДОПК
 19. Декларация за неползване на имот съгл. чл.22/1/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
 20. Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ
 21. Декларация за облагане с туристически данък, съгласно чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
 22. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение

Начало


Заявления "ГРАО" в pdf формат:

 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 4. Издаване на преписи или заверени копия от съставени актове за гражданско състояние
 5. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 6. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 7. Издаване на удостоверение за наследници
 8. Издаване на удостоверение за семейно положение
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБългария
 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при заявяване на нов постоянен адрес/
 15. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при съществуващ в електронния регистър/
 17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при заявяване на нов настоящ адрес/
 18. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при съществуващ в електронния регистър/
 20. Припознаване на дете
 21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 22. Възстановяване или промяна на име по чл. 19а от ЗГР
 23. Отбелязвание, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние, извършени по съдебен или административен ред
 24. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл. 88а от ЗГР
 25. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ”ГРАО”
 26. Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно и дългосрочно пребиваване, със статут на бежанец
 27. Признаване на чуждестранно решение по Кодекса за международно частно право
 28. Промяна на ЕГН на български гражданин
 29. Вписване на промяна на име в акт за гражданско състояние /чл. 76 от ЗГР/
 30. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 31. Заверка на молба-декларация за последна пенсия
 32. Презаверяване на документи по гражданско състояние
 33. Издаване на удостоверение за учредено настойничество и попечителство
 34. Заверка на декларация за постоянно пребиваване на чужденец в РБългария
 35. Други удостоверения по искане на граждани
 36. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 37. Поддържане на електронния регистър на населението
 38. Обобщена справка за гражданско състояние, искана от съдия изпълнител
 39. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 40. Издаване удостоверение за граждански брак – оригинал
 41. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 42. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,  които имат актове съставени в чужбина
 43. Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение
 44. Определяне на гробни места
 45. Извършване на ритуал "сватба"
 46. Извършване на ритуал "погребение"

Начало