1. Издаване на скица
 2. Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ/
 3. Презаверка на скица след изтичане на шестмесечния срок
 4. Заверка приложение по данъчна декларация
 5. Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект за строеж
 6. Разглеждане и одобряване на проект за преработка на инвестиционен проект и издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ
 7. Одобряване и издаване на разрешение за строеж на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ чл.150 от ЗУТ/
 8. Одобряване на идеен инвестиционен проект
 9. Oдобряване на План за безопасност и здраве
 10. Oдобряване на проект-заснемане за възстановяване на строителни книжа /чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
 11. Издаване на разрешение за строеж
 12. Издаване на комбинирана скица с одобрена кадастрална карта за виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ
 13. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения /съгл. чл. 56 от ЗУТ/
 14. Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент /РИЕ/
 15. Одобряване на План за управление на строителни отпадъци
 16. Издаване на разрешение за строеж на ограда / строеж по чл. 147, ал 1 от ЗУТ /
 17. Приемане и заверка на екзекутивна документация
 18. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
 19. Издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ
 20. Присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл.157, ал.2 ЗУТ (обр. 2)
 21. Проверка на достигнато ниво фундаменти за съответствието на строежа със строителните книжа и ПУП по чл.159, ал.3 ЗУТ (обр. 3)
 22. Заверка на молба – декларация за обстоятелствена проверка
 23. Издаване на удостоверение за идентичност за поземлен имот / за сграда
 24. Съставяне на протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за завършване на сграда в груб строеж
 25. Издаване на удостоверение по §21 от ЗУТ
 26. Издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ
 27. Издаване на удостоверение за търпими строежи съгласно §127 от ЗИД на ЗУТ
 28. Издаване на удостоверение за реално обособени части от поземлен имот, чл. 201 от ЗУТ или сграда, чл.202 от ЗУТ
 29. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства (история на имота)
 30. Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ
 31. Издаване на удостоверение за извършено геодезично заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР
 32. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория
 33. Оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите – по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
 34. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи
 35. Допускане на устройствена процедура по чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ
 36. Допускане на устройствена процедура по чл. 135 от ЗУТ
 37. Разрешение за възлагане и изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ
 38. Допускане на изменение на дворищната регулация при условията на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ
 39. Разглеждане и одобряване на ПУП/ЧИПУП – ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП, РУП
 40. Попълване и поправка на кадастрална основа
 41. Освидетелстване на строеж по чл.196 от ЗУТ, извън случаи по чл. 108 от ЗМДТ
 42. Издаване на заповед за осигуряване на свободен достъп до чужд поземлен имот чл.194 от ЗУТ
 43. Издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот по чл.190 от ЗУТ
 44. Издаване на заповед за право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот чл.193 от ЗУТ
 45. Издаване на заповед за право на преминаване през чужд поземлен имот за определен срок по чл.192 от ЗУТ
 46. Съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата
 47. Предоставяне на технически паспорт
 48. Заверена заповедна книга
 49. Заверяване на преписи от документ, на копия от планове и документацията към тях по ЗУТ
 50. Издаване на заверено копие от реперен карнет
 51. Проверка при незаконно строителство
 52. Издаване на удостоверение за премахнат законно изграден строеж в собствен имот по чл.197 от ЗУТ
 53. Издаване на скица за имот – извадка от ПНИ по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 54. Издаване на удостоверение за характеристика на новообразуван имот в зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 55. Издаване заповед на основание §4к, ал. 7 ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост
 56. Изменение на одобрен План на новообразувани имоти по §4к ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 57. Изготвяне на оценка по чл.36 ЗСПЗЗ

16A.ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за промяна на предназначение на сгради или самостоятелни обекти в
сгради без извършване на СМР по чл. 147а, ал. 1 от ЗУТ

 

Начало


 

 1. Справка за издаден акт за общинска собственост на недвижим имот
 2. Справка за възстановена собственост върху недвижим имот и издаване на удостоверение
 3. Справка за реституционни претенции за недвижим имот и издаване на удостоверение
 4. Справка за собственост на недвижим имот и издаване на удостоверение
 5. Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване
 6. Издаване на копия от документи за разпореждане с общинска собственост / продажба, замяна, делба, право на строеж/
 7. Картотекиране за общинско жилище
 8. Издаване на удостоверение за жилищна нужда по реда на ЗУЖВГМЖСВ
 9. Закупуване на общинско жилище от наематели
 10. Отдаване под наем на свободни общински терени и общински недвижим имоти
 11. Закупуване на общински имот/ продажба,ликвидиране на съсобственост, право на строеж, право на ползване, замяна, делба/
 12. Отписване от актовите книги /регистри/ за общинска собственост
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 14. Издаване на дубликат и заверени копия от документи
 15. Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища

Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи от архива на “Общинска собственост”

 1. Издаване на настанителни заповеди
 2. Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за имоти в и извън строителните граници
 3. Учередяване право на ползване върху общински имот частна собственост
 4. Декларация за картотека за общинско жилище

Начало


 

 1. Вписване в масив „ Търговски обекти „на уведомления за упражняване на търговска дейност
 2. Вписване на промени в масив „Търговски обекти „
 3. Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито
 4. Определяне на категория на туристически обекти : места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечение
 5. Заверка на дневници / регистри / за покупка и продажба на черни и цветни метали
 6. Издаване на удостоверение за поставяне на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечение
 7. Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти
 8. Издаване на удостоверение за извършване на амбулантна търговия
 9. Вписване в масив „ Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост ”
 10. Издаване на разрешение за таксиметров превоз
 11. Пропуск за извършване на обществен таксиметров превоз от регламентирани стоянки
 12. Издаване на пропуски за влизане и в улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 13. Разрешение / пропуск / за влизане и престой до 30 мин. В централната градска част за леки, лекотоварни и товарни коли за обслужване на търговските обекти
 14. Издаване на стикер на таксиметрова кола
 15. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
 16. Съгласуване на маршрутни разписания от Областна и Републиканската транспортни схеми от Републиканската транспортна схема
 17. Договор за ползване на инфраструктурата на автогара Мездра
 18. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 19. Издаване на заповед по чл.34 от  ЗСПЗЗ за неправомерно ползване на земеделска земя
 20. Проверки на молби и жалби по ЗОСИ
 21. Издаване на позволителни за ползване на лечебни растения
 22. Отдаване под наем на земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на безимотни и малоимотни лица
 23. Заявление за издаване на разрешително за отсичане на над 5 бр. дървета и лозя над 1 дка
 24. Проверки, изготвяне на протоколи и отговори но молби и жалби по ЗСПЗЗ, ЗГ, ППЗГ, ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ

Начало


 

 1. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 2. Декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 ал. 1 от ЗМДТ
 3. Декларация , съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
 4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 5. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 6. Декларация за облагане с патентен данък, съгласно чл.61 н от ЗМДТ
 7. Декларация за определяне на ТБО, според количеството на битовите отпадъци
 8. Заявления-декларации за намаляване на ТБО
 9. Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
 10. Искане за издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси
 11. Искане за издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
 12. 2071 Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по ЗМДТ
 13. Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата
 14. Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 15. Искане за заверяване на молби –декларации за обстоятелствена проверка
 16. Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 17. Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
 18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси глоби, съгл. чл.129, ал.1 от ДОПК
 19. Декларация за неползване на имот съгл. чл.22/1/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
 20. Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ
 21. Декларация за облагане с туристически данък, съгласно чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
 22. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение
 23. Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 24. Искане за издаване на ПИН код за проверка на данъци и такса БО

Начало


 

 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 4. Издаване на преписи или заверени копия от съставени актове за гражданско състояние
 5. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 6. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 7. Издаване на удостоверение за наследници
 8. Издаване на удостоверение за семейно положение
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБългария
 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при заявяване на нов постоянен адрес/
 15. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при съществуващ в електронния регистър/
 17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при заявяване на нов настоящ адрес/
 18. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при съществуващ в електронния регистър/
 20. Заявление за припознаване на дете
 21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 22. Възстановяване или промяна на име по чл. 19а от ЗГР
 23. Отбелязвание, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние, извършени по съдебен или административен ред
 24. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл. 88а от ЗГР
 25. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ”ГРАО”
 26. Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно и дългосрочно пребиваване, със статут на бежанец
 27. Признаване на чуждестранно решение по Кодекса за международно частно право
 28. Промяна на ЕГН на български гражданин
 29. Вписване на промяна на име в акт за гражданско състояние /чл. 76 от ЗГР/
 30. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 31. Заверка на молба-декларация за последна пенсия
 32. Презаверяване на документи по гражданско състояние
 33. Издаване на удостоверение за учредено настойничество и попечителство
 34. Заверка на декларация за постоянно пребиваване на чужденец в РБългария
 35. Други удостоверения по искане на граждани
 36. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 37. Поддържане на електронния регистър на населението
 38. Обобщена справка за гражданско състояние, искана от съдия изпълнител
 39. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 40. Издаване удостоверение за граждански брак – оригинал
 41. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 42. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,  които имат актове съставени в чужбина
 43. Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение
 44. Определяне на гробни места
 45. Извършване на ритуал „сватба“
 46. Извършване на ритуал „погребение“

Начало