____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

IBAN


IBAN – Община Мездра

IBAN BIC Наименование Код
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Патентен данък 441400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Данък в/у недвижимите имоти  442100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Данък в/у наследствата  442200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Данък в/у превозните средства  442300
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за битови отпадъци  442400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин  442500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Туристически данък 442800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Други данъци  443400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Вноски от приходи на общински предпр/я и институции  443700
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  444000
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от наем на имущество  444100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от наем на земя  444200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от лихви по текущи банкови сметки  444300
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от лихви по срочни депозити  444400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от дивиденти  444800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи  444900
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната  445100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина  445200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от продажби на дълготрайни материални активи  445500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от продажби на земя  445600
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от концесии  445700
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Прих.от ликвидиране на общински предприятия  445800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи  445900
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети  446500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Други неданъчни приходи  447000
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за технически услуги  448001
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за детски градини  448002
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за детски ясли и др. по здравеопазването  448003
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих  448004
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги  448005
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за административни услуги  448007
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др.  448008
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за ползване на полудневни детски градини  448009
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за ползване на общежития и други по образованието  448010
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси за гробни места и откупуване на гробни места  448011
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Туристически такси  448012
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такса за притежание на куче 448013
BG95STSA93008425414500 STSABGSF  Такси по закона за опазване на околната среда  448081
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Други общински такси 448090
BG95STSA93008425414500 STSABGSF

Неиндентифицирани преводи

по сметки 7311

(т.21 от ДДС № 06/2006 г.)

448866
BG95STSA93008425414500 STSABGSF

Преводи по с/ки 84

с много редов документ

448888
BG95STSA93008425414500 STSABGSF

дебитно-котрол. с/ка

/код за центр. към с/ка 7304/

449944
BG95STSA93008425414500 STSABGSF

дебитно-котрол. с/ка

/код за преводи към с/ка 7304/

449988
Банка "ДСК" ЕАД 
IBAN SWIFT BIC  Наименование 
Набирателна сметка /Депозити/ STSABGSF BG82STSA93003325414500
За ФОНД "ПРИВАТИЗАЦИЯ" 100% STSABGSF BG48STSA93003225414514
Приход/Разход  STSABGSF BG91STSA93003125414500
https://www.livechatalternative.com/