IBAN – Община Мездра

>

IBAN BIC Наименование Код
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Патентен данък 441400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Данък в/у недвижимите имоти 442100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Данък в/у наследствата 442200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Данък в/у превозните средства 442300
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за битови отпадъци 442400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин 442500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Туристически данък 442800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Други данъци 443400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Вноски от приходи на общински предпр/я и институции 443700
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция 444000
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от наем на имущество 444100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от наем на земя 444200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от лихви по текущи банкови сметки 444300
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от лихви по срочни депозити 444400
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от дивиденти 444800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи 444900
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната 445100
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина 445200
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 445500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от продажби на земя 445600
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от концесии 445700
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Прих.от ликвидиране на общински предприятия 445800
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи 445900
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети 446500
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Други неданъчни приходи 447000
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за технически услуги 448001
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за детски градини 448002
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за детски ясли и др. по здравеопазването 448003
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих 448004
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги 448005
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за административни услуги 448007
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. 448008
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за ползване на полудневни детски градини 448009
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за ползване на общежития и други по образованието 448010
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси за гробни места и откупуване на гробни места 448011
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Туристически такси 448012
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такса за притежание на куче 448013
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Такси по закона за опазване на околната среда 448081
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Други общински такси 448090
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Неиндентифицирани преводи

по сметки 7311

(т.21 от ДДС № 06/2006 г.)

448866
BG95STSA93008425414500 STSABGSF Преводи по с/ки 84

с много редов документ

448888
BG95STSA93008425414500 STSABGSF дебитно-котрол. с/ка

/код за центр. към с/ка 7304/

449944
BG95STSA93008425414500 STSABGSF дебитно-котрол. с/ка

/код за преводи към с/ка 7304/

449988
Банка „ДСК“ ЕАД 
IBAN SWIFT BIC  Наименование 
Набирателна сметка /Депозити/ STSABGSF BG82STSA93003325414500
Приход/Разход STSABGSF BG91STSA93003125414500