Профил на купувача \ Профил на купувача до 01.10.2014 г.


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОУ «Христо Ботев» – гр. Мездра» обявява, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра”, по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 „Доставка на закуска за учениците от І до IV клас, съгласно ПМС 308/ 2010 г.”

2. Обособена позиция № 2 „Доставка на приготвена храна за осигуряване на топъл обяд за ученици от І до VІІІ клас, обхванати в целодневна форма на обучение, по Проект BG051РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, ще се извърши на 29.10.2014 год. от 15:00 часа в сградата на ОУ „Христо Ботев”.

24.10.2014 г.


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЕЗДРА”

Обявление

Решение

Документация за участие

Задание

Графични материали към заданието

Образци към документацията

Проект на договор

Писмо от РИОСВ

Обекти на Културното наследство

Дата на публикуване: 17.10.2014 г.

Отговор на въпроси, 05.11.2014 г.


Публична покана с предмет:„Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра”

Публична покана

Документация

Проект на договор

Технически спецификации

Протокол от работата на комисията


ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, при извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА – с.Брусен“

Решение

Покана

Решение за избор на изпълнител

Доклад от работата на комисията


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Относно обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ – Мездра: ЕООД, гр. Мездра", открита с решение № 57/08.07.2014 г. на управителя на ..МБАЛ – Мездра" ЕООД, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 75/10.09.2014 год. на управителя на „МБАЛ-Мездра" ЕООД е разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

На основание чл.69а. ал.З от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

„МБАЛ – МЕЗДРА" EООД ОБЯВЯВА,

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ – Мездра: ЕООД, гр. Мездра", ще се извърши на 15.10.2014 год. от 9.00 часа, в заседателната зала на ..МБАЛ-Мездра" ЕООД.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масово осведомяване.

13.10.2014 г.


Публична покана с предмет:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №2, гр. Мездра и бази: ЦДГ- с. Дърманци и ЦДГ- с. Люти брод, общ. Мездра по пет обособени позиции.”

Публична покана

Документация

Протокол


Публична покана с предмет:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №1”Мир” гр.Мездра, общ. Мездра, ул.“Св. Св.Кирил и Методий” №47 с бази с.Типченица, с.Горна Кремена и с. Долна Кремена,, по пет обособени позиции.”

Публична покана

Документация

Протокол


Публична покана с предмет:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина № 1 гр.Мездра, общ. Мездра с бази ул.“Паисий“ №2, ул.“Хр.Ботев“ №4, с.Брусен, с.Боденец и с.Върбешница, по пет обособени позиции.”

Публична покана

Документация

Протокол


Публична покана с предмет:„Ремонт покрив на сграда „Бизнесинкубатор” гр. Мездра”

Публична покана

Документация

Техническа спецификация

Проект на договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ" ГРАД МЕЗДРА

Публична покана

Образци на документи

Документация за участие

Протоколи от рабоата на комисията

ПРОЕКТО-ДОГОВОР


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
ОТНОСНО: Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” гр.Мездра, по шест обособени позиции, открита с Решение №348/10.05.2014 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП: 00007-2014-0004, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед №462/24.06.2014 год. на Кмета на Община Мездра е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти
ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,
че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” гр.Мездра, по шест обособени позиции, ще се извърши на 05.09.2014 г., от 10.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

02.09.2014 година


Публична покана с предмет:„Ремонт покрив на сграда „Бизнесинкубатор” гр. Мездра”

Публична покана

Документация

Техническа спецификация

Проект на договор


Публична покана с предмет:„Ремонт покрив на кметство с. Зверино”

Публична покана

Документация

Техническа спецификация

Проект на договор

Проекти:

Електро

Конструкции

ПБЗ


ВАЖНО!

На вниманието на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „„Укрепване на десен бряг на р. Искър при спортна зона, Община Мездра”.

Уведомяваме участниците, че в количествената сметка към документацията за обществената поръчка е допусната техническа грешка при записване на количеството в т.І. Изкопни работи, позиция №4  „Доставка и уплътняване на баластра на пластове по 20 см”, като е пропусната десетичната запетая. При подаването на офертата участниците следва да оферират следните количества по позицията:

І. Изкопни работи    
4 Доставка и уплътняване на баластра на пластове по 20 см М3 16,80

Публична покана с предмет:„Укрепване на десен бряг на р. Искър при спортна зона, Община Мездра”

 

Сключен договор за изпълнение

Протокол от работата на комисията

Публична покана

Документация

Проекти:

Геодезия

Конструкции

ПБЗ


Обява за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет ,,Доизграждане на многофункционална спортна зала гр. Мездра

ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доизграждане на многофункционална спортна зала гр. Мездра”, открита с Решение №195/25.03.2014 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП: 00007-2014-0002, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед №380/20.05.2014 год. на Кмета на Община Мездра е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доизграждане на многофункционална спортна зала гр. Мездра”, ще се извърши на 02.07.2014 г., от 10.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

27.06.2014 година


Оттеглена: 30.06.2014 г.

На вниманието на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ BG“>Уведомяваме участниците, че в количествената сметка към документацията за обществената поръчка е допусната техническа грешка при записване на количествата по позиции №1-6 на Бетонови работи и позиция №1 на Арматурни работи.
BG“>Коригираната количествена сметка се намира в документацията за обществената поръчка към публична покана №477/30.06.2014 год.

Публична покана с предмет:„Укрепване на десен бряг на р. Искър при спортна зона, Община Мездра”

Публична покана

Документация

Проекти:

Геодезия

Конструкции

ПБЗ


Публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор при доизграждането на строеж: „Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

Протокол от работата на комисията

Публична покана

Документация


Публична покана с предмет:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина №2 и бази в с. Моравица и с. Царевец, общ. Мездра, по пет обособени позиции”

Публична покана

Документация


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в Община Мездра”, открита с Решение №163/10.03.2014 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП: 00007-2014-0001, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед №331/08.05.2014 год. на Кмета на Община Мездра е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в Община Мездра”, ще се извърши на 09.06.2014 г., от 10.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

04.06.2014 година


Публична покана с предмет:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина №2 и бази в с. Моравица и с. Царевец, общ. Мездра, по пет обособени позиции”

Публична покана

Документация


Открита процедура с предмет:“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – МЕЗДРА, ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – МЕЗДРА И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – МЕЗДРА”

Пояснение към процедурата

Приложения към пояснението

Обявление

Решение

Документация


Решение за промяна на дата на отваряне на оферти по открита процедура с предмет:„Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

Решение за промяна № 308


Решение за промяна на срокове по открита процедура с предмет:„Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

Решение за промяна № 305


Открита процедура с предмет:"Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Мездра”.

Обявление

Решение

Документация


Открита процедура с предмет:„Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

Отговори на въпроси:

Отговори на въпроси № 1

Приложение към точка 6

Приложение към точка 9

Приложение към точка 11

Отговори на въпроси № 2

Отговори на въпроси № 3

Отговори на въпроси № 4

 

 

Обявление

Решение

Документация

Технически Проекти


Открита процедура с предмет:„Реконструкция на транспортна инфраструктура в Община Мездра”

 

Отговори на въпроси:

Отговори на въпроси № 1

Отговори на въпроси № 2

 

Обявление

Решение

Документация


Публична покана с предмет:"Изграждане на спортни площадки в гр. Мездра"

Публична покана

Документация

Технически проекти


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Промотиране, информация и публичност на проект „Фри Фест – Магията на Мездра” открита с Решение № 830/12.11.2013 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП  00007-2013-0020, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед 62/24.01.2014г. на Кмета на Община Мездра е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което е съставен и подписан от членовете на комисията протокол.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Промотиране, информация и публичност на проект „Фри Фест – Магията на Мездра”, ще се извърши на 10.03.2014 г., от 11.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

05.03.2014 година


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ открита с Решение № 829/12.11.2013 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП  00007-2013-0021, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед 52/17.01.2014г. на Кмета на Община Мездра е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което е съставен и подписан от членовете на комисията протокол.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ”, ще се извърши на 24.02.2014 г., от 15.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

18.02.2014 година


Публична покана с предмет:„ОДИТ НА ПРОЕКТ ФРИ ФЕСТ „МАГИЯТА НА МЕЗДРА”

Публична покана

Документация


Поканата е оттеглена! /10.02.2014 г./

Публична покана с предмет:„Предоставяне на услуги по стандарт GSM и UMTS за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Мездра”

Публична покана

Документация


Публична покана с предмет:„ОХРАНА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО””

Публична покана

Документация


Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СПОРТНАТА НАСТИЛКА НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. МЕЗДРА” ул.”Георги Димитров” №32

Публична покана

Документация

Идеен проект


Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Текущ ремонт на ОУ «Христо Ботев» – гр. Мездра»

Публична покана

Документация


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сценично съоръжение”, открита с Решение №828/12.11.2013г. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП: 00007 – 2013 – 0022

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,
че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на сценично съоръжение”, ще се извърши на 23.01.2014 г., от 14.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

20.01.2014 г.


Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки на сградата на ПГ по МСС – гр. Мездра»

Разяснения към Документация

Публична покана

Документация

Проект

Обследване за ЕЕ


Публична покана с предмет:„ОХРАНА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО””

Публична покана

Документация


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Мездра”, открита с Решение № 500/05.07.2013 год. на кмета на Община Мездра и номер на процедурата в РОП на АОП  00007-2013-0016,
ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА,
че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Мездра”, ще се извърши на 12.12.2013 г., от 15.00 часа, в малката заседателната зала, намираща се на четвърти етаж в административната сграда на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, гр. Мездра – 3100
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

11.12.2013 г.


До всички заинтерсовани лица

Уважаеми господа,

Уведомявам Ви, че възлагането на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на многофункционален цифров ехограф за нуждите на „МБАЛ Мездра” ЕООД”, с уникален код от РОП 9022463 се прекратява поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката.

Управител: д-р Ил.Михайлова


ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – Мездра”

Обява


Публична покана с предмет: „Доставка на многофункционален цифров ехограф за нуждите на „МБАЛ -Мездра" ЕООД, гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов" № 33"

Публична покана

Документация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ”

Решение за промяна

Обявление

Решение

Докумнетация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОМОТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ «ФРИ ФЕСТ – МАГИЯТА НА МЕЗДРА» ”

Решение за промяна

Обявление

Решение

Докумнетация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРA ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ ”

Обявление

Решение

Докумнетация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на авторски надзор,по смисъла на Закона за устройство на територията, в процеса на строителство на обект "Довеждащ колектор до ГПСОВ – гр. Мездра”

Обявление

Документация

Договор за авторски надзор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за проект „Фри фест „Магията на Мездра"”

Обявление

Документация

Заповед за откриване на процедура


Публична покана ОУ "СВ.СВ. Кирил и Методий" – Мездра

Публична покана


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – Мездра”

Обявление

Решение

Документация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”

Обявление

Документация

Разяснения към документацията


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”

Обявление

Документация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Мездра”

Обявление

Решение

Документация


Публична покана за извършване на текущ одит на проект DIR-51011116-74-158 „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”

Публична покана

Условия за кандидатстване

Насоки за текущ одит


Процедура Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Мездра

Обявление

Решение

Документация


Публична покана ОДЗ – Зверино

Публична покана

Документация


Публична покана ОДЗ № 2 – Мездра

Публична покана

Документация


Публична покана ЦДГ № 2 – Мездра

Публична покана

Документация


Процедура ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Обявление

Решение

Документация


Процедура Упражняване на строителен надзор по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038

Обявление

Решение

Документация


Процедура Изпълнение на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038

Обявление

Решение

Документация


Процедура Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038

Обявление

Решение

Документация


Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на мерки за информация и публичност по проект по ДБФП № DIR-51011116-С038/17.08.2012 „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”

Публична покана

Документация


Публична покана ОДЗ № 1 – Мездра

Публична покана

Документация


Публична покана ЦДГ № 1 – Мездра

Публична покана

Документация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – МЕЗДРА, ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – МЕЗДРА И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – МЕЗДРА

Документация

Обявление

Решение


Публична покана ОДЗ № 1 – Мездра

Публична покана

Документация


Публична покана ЦДГ № 1 – Мездра

Публична покана

Документация


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна за нуждите на учениците от СОУ „Св. Климент Охридски“ – село Зверино, община Мездра, област Враца

Документация

Обявление

Решение


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – МЕЗДРА, ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – МЕЗДРА И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – МЕЗДРА”

Документация

Обявление

Решение


Oбществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет "Одит на проект “Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013).

Образци на документи

Описание на поръчката

Приложение 9.56 Доклад за одит

Покана одит

Проект на договор


Обществена поръчка за „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите в рамките на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”

Образци на документи

Указания

Договор

Техническа спецификация

Ценова оферта

Ценова оферта приложение

Обявление

Решение


Oбществена поръчка с предмет "Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.

Документация

Обявление

Решение


Oбществена поръчка с предмет "Дейности за информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039

Документация

Обявление

Решение


Обществена поръчка "Изпълнение на строително-монтажни работи” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.

Документация

Количествено-стойностна сметка

Обявление

Решение


Обществена поръчка – ОУ "Св.св.Кирил и Методий" – Мездра

Обявление

Решение

Документи


Публична покана СОУ "Св.Климент Охридски" -с.Зверино


Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/021, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.


„Извършване на одит по проект „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”


„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”


„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

„Упражняване на строителен надзор при изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”


„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”


РЕМОНТ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА МЕЗДРА


РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА МЕЗДРА


І. Изкопни работи    
4 Доставка и уплътняване на баластра на пластове по 20 см М3 16,80