С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община МЕЗДРА, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община МЕЗДРА.

Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
– предоставяне на качествени услуги  с по-голяма ефективност
– повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите
– намаляване на административната тежест
– намаляване на възможностите за корупционни практики
– приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

Практическо въвеждане на КАО  в община  МЕЗДРА

Заявление

Протокол

На основание Заповед № 117/19.02.2015 г. и в резултат на извършения анализ са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:

Услуги "ГРАО":

 • Издаване на удостоверение за верен ЕГН | Заявление
 • Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес | Заявление
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес | Заявление
 • Изплащане на еднократна парична помощ при раждане на дете | Заявление

Услуги "Устройство на територията":

 • Издаване на скица на недвижим имот | Заявление
 • Издаване на скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ | Заявление
 • Презаверка на скица след изтичане на шестмесечния срок | Заявление
 • Издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ | Заявление
 • Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежи по §21 от ЗУТ | Заявление
 • Издаване на удостоверение за търпимост по §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ | Заявление
 • Издаване скица на имот в зона по §4 ЗСПЗЗ | Заявление

Услуги "Стопански дейности":

 • Категоризиране на заведение за хранене и развлечения | Заявление
 • Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване | Заявление
 • Настъпила промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект | Заявление

Услуги "Общинска собственост":

 • Издаване на справки за реституционни претенции на недвижим имот | Заявление
 • Закупуване на общинско жилище от наемател | Заявление

Услуги "Местни данъци и такси":