Проект JP -74 „Създаване на терапевтична работилница за деца и младежи с увреждания”

Проекта е одобрен с решение на Координационния Комитет по управлението на предоставена японска помощ за структурни реформи в България   от 14.06.2011 г. и с вербална нота А-11-72 от 03.08.2011 г. на Японското посолство в Република България. Размера на безвъзмездната финансова помощ е 124443,26 лева без ДДС.
Обща цел на проекта е повишаване жизнения стандарт и социализация на децата и младежите с увреждания в общината, чрез създаване на терапевтична работилница и предоставяне на социални и здравни услуги.
Конкретни цели на проекта са:

  • Подобряване условията на жизнената среда в Дом за деца и младежи с увреждания – град Мездра;
  • Повишаване качеството на живот на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДМУИ – град Мездра, Защитеното жилище и живеещите със семействата си деца и младежи с увреждания;
  • Създаване възможност за заетост на младежите с увреждания в трудоспособна възраст;
  • Социализация на децата и младежите с увреждания;
  • Подобряване на социалните и здравни услуги, насочени към децата и младежите с увреждания;

Дейностите по проекта са насочени към създаването на терапевтична работилница, където децата и младежите с увреждания ще получават здравни грижи чрез трудотерапия и ще добиват работни навици и умения с цел социално включване в обществото.
Срока за изпълнението на проекта е 07.09.2011 г. – 07.08.2012 г.


Подписване на договора за създаване на терапевтична работилница към Дом за деца и младежи с умствени увреждания