ОБЩИНСКА ЕКОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ

Във връзка с провеждане на националната кампания на btv
“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”
Общинска администрация – Мездра
приканва всички жители и гости на Общината
да се включат на 12 май (събота) в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата  за отдих.
За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представители на Общинската екологична инспекция (стая 113) за всяко населено място от Общината и на председателите на сградите в режим на етажната собственост.
Събраните чували с отпадъци да бъдат поставяни до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното Кметство/ населено място.
С участието на всеки от нас в кампанията ще демонстрираме
своята активна гражданска позиция и ангажираност към каузата
за чиста околна среда за нашето и следващите поколения!