Проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”

Проект № 06/07/2/0/00528 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на Община Мездра“

Проект: № BG06RDNP001-7.006-0030 „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра”

Проект № BG06RDNP001-7.007-0019 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“

Проект № BG06RDNP001-7.008-0016 „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“