Стартира прием на проекти по Процедура BG-RRP-4.024 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Процедурата за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият втори етап предвижда безвъзмездната финансова помощ да е 80 % от допустимите разходи и съфинансиране от крайния получател (Сдружение на собствениците) – 20 %. Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите. Собственият принос на Крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор(Общината) сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите.
Допустими за енергийно обновяване са:
  • Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
  • Многофамилни жилищни сгради,  в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.
Насоките за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f
Крайната дата за прием на заявления в Община Мездра по процедура BG-RRP-4.024 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II – 10.12.2023 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартира набиране на проектни предложения по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Община Мездра ще приема Заявления за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ до 10.05.2023 г. Заявления, които не са окомплектовани с всички необходими документи няма да бъдат приемани.
 
 
Образци на документи:
 

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация – нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 2_Партньорско споразумение

Приложение 4_Заявление за участие

Протокол от работата на комисията