____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява конкурс за прием на документи за лица за подкрепящи дейности по проект "МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА"

soci

ОБЩИНА МЕЗДРА

Обява конкурс за прием на документи за лица за подкрепящи дейности за:

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Мездра
 2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Мездра
 3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Мездра  
 4. Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра

Както следва:

 1. Консултант  – 1 брой
 2. Социални консултанти  – 3 брой
 3. Лекар, педиатрия – 2 брой
 4. Рехабилитатор  – 2 броя / 0,5 +0,5/
 5. Педагог -2 броя /0,5 +0,5/
 6. Психолог -брой /0,5/
 7. Огняр-поддръжка  – 2  бройки /0,5+ 0,5/
 8. Касиер –  2 броя /1+ 0,5/
 9. Домакин -1 брой
 10. Завеждащ “Човешки ресурси” -1  брой
 11. Хигиенист –  4 броя /2 х 1 и 2 х 0,5/
 12. Детегледач – 5 броя
 13. Счетоводител – 0,5 броя

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Писмено заявление за кандидатстване с контакти за обратна връзка /по образец/;
 • Автобиография – CV /по образец/;
 • Мотивационно писмо;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Декларация по чл.107а от Кодекса на труда /по образец/;
 • Декларация – Приложение 1, /по образец/;
 • Копие от документи за придобита образователна степен (диплома), допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите ще се приемат от 08.09.2014 г. до 19.09.2014 г. вкл., всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в стая № 213, 2 – ви етаж  на Общинска администрация – гр.Мездра, ул. “Христо Ботев” № 27, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Формулярите за кандидтстване може да намерите на сайта на Община Мездра – www.mezdra.bg и в стая 213 на Общинска администрация – Мездра.

За повече информация: тел. 091093255 и 091092101 вътр. 123


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Мездра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!


Виж пълният текст на обявата

Заявление за кандидатстване

Образец на автобиография

Декларация по чл.107а от Кодекса на труда

Приложение № 1 към Заявление за кандидатстване

https://www.livechatalternative.com/