____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на община Мездра насрочи консултации за определяне съставa на Общинската избирателна комисия за местните избори на 29 октомври 2023 г.

    Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание – КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме промяната – Демократична България“, ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, КП „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“, както и до представителите на други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

   Консултациите ще се проведат на 21 август 2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204).

    Съгласно чл. 75, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

   1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3);

    2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

   3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

   4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.

   5. Към предложението си по т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на ОИК не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на ЦИК.

   За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват, направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

    Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и подписването му с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част към протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината в ЦИК до 28.08.2023 г.

   С пълния текст на поканата за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК можете да се запознаете на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“: https://www.mezdra.bg/?page_id=66935
https://www.livechatalternative.com/