____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кмет на Община Мездра

Ivan Asparuhov

 

 

Иван Аспарухов

 

 


Роден на 10.08.1956 г. в гр. Мездра.

Семейно положение: женен, има двама сина, един внук и две внучки

Образование:
- средно техническо, Строителен техникум – гр. Враца;
- висше, магистър по икономика, специалност „Управление на бизнеса”, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов;
- специализация по местни финанси и местно самоуправление, УНСС и Нов български университет – гр. София

Професионална реализация:
- ПВИ „Христо Ботев” – с. Зверино – капитално строителство(1977-1985);

- технически ръководител, групов технически ръководител, зам.-директор по производствените въпроси, управител на „Вархим” ООД (1985-1992);
- управител на банков офис на „Балканбанк” – с.Зверино (1993-1995);
- зам.-кмет на община Мездра (1995-1999);
- четири мандата кмет на община Мездра (1999-2014);

-зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството (2014-2016).

Членство в професионални и обществени организации:
- член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
- делегат в Комитета на регионите в Брюксел, участник в комисиите CIVEX и COTER;

-Председател на Националния съвет по регионална политика.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение, Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 • поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 • възлага или разрешава изработването на устройсгвени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройсгвени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на длъжносгно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 • оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 • изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 • определя наименованието на длъжностите на държавните служители и ранговете, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
 • присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 • утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 • прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 12 месеца,
 • организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
 • наблюдава пряко дейността на дирекция „Финанси, икономика и проекти".
 • осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
 • в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

ПРИЕМЕН ДЕН НА  ИВАН АСПАРУХОВ

Всеки ден


Назад

https://www.livechatalternative.com/