__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

 
Секретар на община Мездра
 
Севдалина Джамбазка
Родена на: 02.07.1965 г.  
Образование:

висше – "Държавно управление и администрация" – СА "Димитър А. Ценов" – Свищов ,
"Финанси, банков дело" – ВТУ "Св.Св.Кирил и Методии"

Трудов стаж: 20 години в Общинска администрация – Роман
8 години Секретар на Община Роман
Телефон за връзка: 0910 92521
e-mail: mezdra@mail.bg

СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 • Секретарят на общината е държавен служител, който се назначава и освобождава от кмета на общината.
 • Секретарят на общината е лице с висше образование и за него важат изискванията на чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
 • Секретарят на общината пряко наблюдава и контролира дейността на дирекция „Админисгративно обслужване".

Секретарят на общината организира и отговаря за:

 • дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • дейността на звената по гражданска регистрация и админисгративно обслужване;
 • разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 • работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • утвърждава Вътрешните правила за организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • организира атестирането на служителите в общинската администрация.
 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Админисгративно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
 • осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
 • събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;
 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 • изпълнява други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Назад