__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кмет на Община Мездра

01_Genadi Sabkov_Mezdra

 

инж. Генади Събков Събков


 

Роден на: 16.06.1962 г. в гр.Мездра
Образование:

висше – Технически университет – София,
основна специалност Механично уредостроене,
специализирал с СУ "Св. Климент Охридски" "Европейска специализация на местното самоуправление"

Трудов стаж:

10 г. в "Балканкар-Искър"-Мездра
5 мандата като заместник кмет на Община Мездра

Телефон за връзка: 0910 92116
e-mail: mezdra@mail.bg

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение, Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 • поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 • възлага или разрешава изработването на устройсгвени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройсгвени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на длъжносгно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 • оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 • изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 • определя наименованието на длъжностите на държавните служители и ранговете, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
 • присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 • утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 • прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 12 месеца,
 • организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
 • наблюдава пряко дейността на дирекция „Финанси, икономика и проекти".
 • осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
 • в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

ПРИЕМЕН ДЕН НА ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ

ВТОРНИК

от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Приемният ден на Кмета на община Мездра инж. Генади Събков се състои след предварително записване.

Гражданите, които желаят да бъдат записани за среща с Кмета на община Мездра, инж. Генади Събков, могат да го направят чрез подаване на заявление в електронните услуги на сайта или на телефон 0910 9 26 21.

След подаване на заявлението чрез електронните услуги на сайта ще получите отговор на посочения от Вас е-mail адрес или по телефон, като ще бъдете уведомени за датата и часа, в който трябава да се явите в Община Мездра.


Назад